PRIVACY STATEMENT

Algemeen

Mindgame is toegewijd aan de bescherming van uw gegevens en uw privacy. Deze Privacy verklaring legt uit onder welke voorwaarden persoonlijke informatie, die we van u in bezit hebben of krijgen, door ons beheerd en bewerkt wordt. Lees dit document zorgvuldig door om de manier waarop we met uw gegevens werken te begrijpen. Door onze website te bezoeken en onze games te spelen accepteert u de manier van werken zoals die hier beschrijven staat. Als U het niet eens bent met deze voorwaarden, onthoudt u dan van enig gebruik van onze communicatiemiddelen, zoals websites en games.
Uw gegevens worden beheerd door Mindgame B.V. (Panamalaan 7 A 1019 AS Amsterdam). U kunt met onze Functionaris Gegevensbescherming contact opnemen voor vragen op Info@mindgame.eu of door te schrijven naar het bovenstaande adres onder vermelding van Functionaris Gegevensbescherming.
Om te weten te komen wat onze website met cookies doet bezoekt u onze cookie policy.

Gegevens over u die we verzamelen en opslaan.

We verzamelen en verwerken van u de volgende persoonsgegevens:
Informatie die u ons gegeven hebt zoals uw naam of email adres, huisadres en andere contactinformatie. U heeft ons wellicht informatie gegeven door een formulier in te vullen, door met ons te corresponderen, te telefoneren, mailen of anders. Hieronder valt ook informatie die u verstrekt wanneer:
– U ons vraagt om u te contacten over onze diensten.
– U aan ons een probleem rapporteert met onze games of website.
– U zich zelf hebt opgegeven voor een van onze games.

Hoe lang slaan we uw informatie op?

Als we diensten aan u verlenen zullen we uw persoonlijke informatie voor de duur van die diensten en daarna maximaal 48 maanden opslaan tenzij anders afgesproken.
Tenzij het in deze privacy policy anders beschreven staat, zal informatie nooit langer worden opgeslagen dan nodig voor het uitvoeren van de bewerking waarvoor de informatie werd verzameld.
We zullen deze beslissing baseren op een aantal criteria.
– Of we als bedrijf wettelijk gezien informatie moeten vasthouden.
– Of je als gebruiker je toestemming hebt ingetrokken.
– Of een contract werd nagekomen.
– Of wij de informatie nodig hebben in geval van een claim.
– Of de informatie courant is.
– Of er relevante uitzonderingen bestaan in de data protectie wetgeving die ons in staat stelt de data voor langere periodes op te slaan.
We zullen persoonlijke gegevens regelmatig opnieuw bekijken en zo nodig vernietigen. We zorgen er ten alle tijden voor dat persoonlijke gegevens versleuteld zijn of beveiligd zodat alleen de juiste mensen er bij kunnen.

Op welke manier kunnen we uw informatie gebruiken?

Naast de contractueel overeengekomen bewerkingen om u te kunnen bedienen met de juiste producten en diensten kunnen we informatie op de volgende manieren gebruiken:
– Geanonimiseerd, om onze producten en diensten te verbeteren.
– Om u op de hoogte te stellen van veranderingen in de aangeboden producten en diensten.
– Om het voor ons mogelijk te maken om te voldoen aan wet en regelgeving.
De grond waarop we uw informatie verzamelen
Naast de contractueel overeengekomen bewerkingen om u te kunnen bedienen met de juiste producten en diensten kunnen we informatie op de volgende manieren gebruiken:
– Geanonimiseerd, om onze producten en diensten te verbeteren.
– Om u op de hoogte te stellen van veranderingen in de aangeboden producten en diensten.
– Om het voor ons mogelijk te maken om te voldoen aan wet en regelgeving.
Het delen van jouw Data
Alleen Mindgame zal inzage hebben in jouw data.
Uitzonderingen hierop:
Een onderaannemer die taken vervult en daarvoor de gegevens nodig heeft (alleen na toestemming)
Als we door een wettelijke verplichting openheid moeten geven of om de veiligheid van de medewerkers van Mindgame te garanderen.
Waar slaan we Uw data op?
Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie worden opgeslagen. De gegevens zullen niet ingezien of bewerkt worden door mensen buiten Mindgame.
De plekken waar uw data zal worden opgeslagen zullen afdoende beschermd zijn zoals dat vereist wordt door de Europese commissie.
Uw rechten
Zoals vastgelegd in de AVG heeft u bepaalde rechten.
1. Toegang tot uw Data:
U heeft het recht om ons te vragen te bevestigen dat we uw gegevens gebruiken. Ook kunt u een kopie krijgen van uw gegevens. Dit geld ook voor gegevens die onder de fair use vallen.
We zullen u de gegevens kosteloos verstrekken tenzij de verzoeken ongefundeerd, buitensporig of bij herhaling plaatsvinden. In dat geval brengen we een administratief bedrag in rekening. We kunnen ook een bedrag in rekening als u meer dan 1 kopie van uw gegevens wilt ontvangen.
We zullen de gevraagde gegevens zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek . Als we meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen zullen we het u laten weten.
U kunt uw verzoek aan Mindgame kenbaar maken per mail op Info@mindgame.eu
2. Rectificatie van Gegevens
Als je gelooft dat gegevens die wij van jou hebben opgeslagen incompleet of verkeerd zijn, mag je ons verzoeken de informatie te rectificeren. We zullen dit verzoek binnen 4 weken inwilligen. Indien we meer tijd nodig hebben voor de rectificatie laten we dit meteen weten.
3. Recht op vergetelheid
Onder bepaalde omstandigheden kun je ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen Dit recht is van toepassing als:
– We uw gegevens niet meer nodig hebben om de reden waarvoor we ze verzameld hebben
– Wanneer we uw gegevens gekregen hebben met uw toestemming en u de toestemming weer heeft ingetrokken.
– Wanneer u bezwaar maakt tegen de uitgevoerde bewerking en wij geen overstijgend belang om door te gaan met de bewerking.
– Wanneer we uw gegevens op onwettige wijze bewerken.
– Wanneer de persoonsgegevens conform afspraken gewist zou moeten worden.
4. Recht op het beperken van gebruik
Onder bepaalde omstandigheden bent u gerechtig om ons te vragen te stoppen met het bewerken van uw data. Dit betekent dat we de informatie niet verwijderen maar er verder geen gebruik van zullen maken.
– Als u gelooft dat de persoonsgegevens incorrect zijn, we zullen dan eerst de gegevens controleren.
– Als u bezwaar gemaakt heeft tegen het verwerken van gegevens, stoppen we met verwerken tot we de beslissing genomen hebben of het belang groter is dan het bezwaar.
– Als de verweking niet rechtsgeldig is.
– Als we de data niet meer verwerken maar u wilt dat we de gegevens voor u bewaren voor een juridische claim.
5. Overzetten van gegevens
Waar Mindgame de rol van data eigenaar heeft kunt u ons vragen om u een overzicht te sturen van uw persoonsgegevens op een leesbaar digitaal format, zodat u de mogelijkheid heeft om de data door te zetten naar een nieuwe data eigenaar. Dit recht geldt als:
– Het om uw data gaat
– U toestemming geeft of deze toestemming per contract geregeld is.
– Als we de bewerking elektronisch uitvoeren.
We zullen uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen en in ieder geval binnen 1 maand vanaf de dag dat we het verzoek ontvangen hebben. Als we meer tijd nodig hebben zullen we dat met u overleggen.
Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen ons gebruik van uw gegevens
– Als de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op een verdedigbaar belang, een publiek belang of als gevolg van een overheidseis.
– Als de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op een verdedigbaar belang, een publiek belang of als gevolg van een overheidseis.
– Als de gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek.
Als u bezwaar wilt maken, dient u redenen te hebben gebaseerd op uw persoonlijke situatie. We zullen stoppen met het verwerken van uw gegevens tenzij we kunnen aantonen dat er zwaarwegende juridische gronden zijn om uw belang, rechten, en vrijheden te negeren of omdat de verwerking nodig is voor het vaststellen, verdedigen of maken van wettelijke claims.
Als u uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens wilt uitoefenen neemt u dan contact op met Info@mindgame.eu of schrijf ons op ons adres: Mindgame BV, tav de Functionaris Gegevensbescherming, Panamalaan 7A 1019 AS Amsterdam.
Veranderingen in onze privacy policy
Eventuele toekomstige veranderingen in ons privacy statement zullen via deze pagina bekendgemaakt worden en waar nodig aan u gestuurd worden via email. Kijkt u alstublieft regelmatig dit statement terug.

CONTACT

 

Benieuwd of we iets voor elkaar kunnen betekenen?

We horen graag van je.

 

info@mindgame.nl

 

 Panamalaan 7A      

1019 AS Amsterdam

  020 341 87 07